وکیل در پرونده های رابطه نامشروع

وکیل در پرونده های رابطه نامشروع


تعریف رابطه نامشروع


منظور از رابطه نامشروع همانطور که از نام آن مشخص است ارتباطیست که فاقد مبنای قانونی و شرعی می باشد. با توجه به اینکه دین اسلام نسبت به روابط بین زن و مرد قواعد و مقرراتی وضع کرده است هر نوع رابطه ای که خارج از آن قواعد باشد را می توان رابطه نامشروع تلقی نمود. بنابراین اگر بخواهیم رابطه نامشروع را در معنای اعم در نظر بگیریم شامل تمامی روابط جنسی و غیرجنسی می شود. اما رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی در معنای اخص تعریف شده و صرفاً روابط نامشروع غیرجنسی را مدنظر قرار داده و در خصوص روابط جنسی مقرراتی را به صورت جداگانه و ذیل عنوان زنا جرم انگاری نموده است. مطابق با ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه ‌كننده تعزير مي‌ شود. منظور از تقبیل در این ماده بوسیدن است و مضاجعه به معنای در آغوش گرفتن و بغل کردن یکدیگر می باشد. منظور از نامحرم هم دو جنس مخالفی هستند که هیچ گونه رابطه نسبی و سببی که منجر به محرمیت با یکدیگر شود را نداشته باشند. پس اگر دو نفر نامحرم یکدیگر را ببوسند و یا در آغوش بگیرند و بین آنها رابطه جنسی برقرار نشود این دو شخص مرتکب جرم رابطه نامشروع شده اند.


تفاوت جرم رابطه نامشروع با زنا


همانطور که در ماده 637 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده گفته شد رابطه نامشروع به جرایم مادون زنا تعلق دارد. برای اینکه جرم مادون زنا شناخته شود لازم است با جرم زنا آشنا شد. مطابق با ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. پس تا زمانی که رابطه فیزیکی زن و مرد به این حد قانونی نرسیده باشد رابطه نامشروع محسوب می شود و اگر دخول صورت بگیرد مشمول عنوان زنا خواهد شد. بسیاری از پرونده هایی که با عنوان اتهامی زنا در مرجع قضایی مطرح می شود به دلیل عدم اثبات دخول از ذیل عنوان زنا خارج و تحت عنوان رابطه نامشروع تحت رسیدگی قرار می گیرد. پس تفاوت اصلی عنصر فیزیکی و مادی دو جرم زنا و رابطه نامشروع تفاوت در دخول یا عدم دخول خواهد بود. تفاوت دیگر در حدی و تعزیری بودن است. جرم زنا جرمی حدی بوده و تابع مقررات حدود در قانون مجازات اسلامی است، اما رابطه نامشروع جرمی تعزیری بوده و مجازات آن قابلیت تبدیل، تخفیف، تعلیق و ... را خواهد داشت. تفاوت دیگر در میزان مجازات است. مطابق با قانون مجازات زنا بر حسب نوع آن که شامل محصنه و غیرمحصنه، زنا با محارم نسبی، زنا مسلمان با غیرمسلمان و ... می شود از 100 ضربه شلاق تا اعدام خواهد بود، اما مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق می باشد و تفاوتی در محصنه و غیرمحصنه و ... نخواهد داشت. 


مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار چیست؟


رابطه نامشروع بر خلاف زنا که در زمره حدود قرار دارد جزو جرایم تعزیری محسوب شده و تابع ضوابط حدود نخواهد بود. منظور از حدود، جرایمی است که میزان و نحوه مجازات آن در شرع مقدس اسلام به صورت کامل معین شده است و به دلیل داشتن مبنای شرعی امکان تغییر و تبدیل و تخفیف و تعلیق و ... ندارد. اما در جرایم تعزیری اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیشتر بوده و دست وی برای اعمال یا عدم اعمال مجازات بازتر می باشد. لذا با توجه به اینکه رابطه نامشروع جزو جرایم تعزیری محسوب می شود احکام آن تابع حد زنا نبوده و بر خلاف جرم زنا داشتن یا نداشتن همسر که در میزان مجازات قانونی موثر است تأثیری نخواهد داشت. اما داشتن یا نداشتن همسر از مواردی است که قاضی  رسیدگی کننده می تواند در تعیین میزان مجازات شلاق مدنظر قرار داده و از اختیار خود در تعیین تعداد شلاق استفاده نماید.


حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین


ممکن است برخی سوال کنند که آیا وقتی طرف مقابل رضایت به رابطه داشته و چه بسا خود وی مشوق این امر باشد آیا بازهم این رابطه دارای مجازات است. در پاسخ باید گفت مجازات قانونی عموماً برای افرادی در نظر گرفته می شود که در انجام عمل مجرمانه دارای عقل و اختیار باشند. اگر عمل مجرمانه توسط شخصی به اکراه و اجبار صورت گرفته باشد از عوامل رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. بنابراین بر خلاف تصور عمومی رابطه نامشروعی جرم است که اتفاقاً با رضایت و اختیار طرفین رخ داده باشد. خانمی را در نظر بگیرید که با تهدیداتی همچون ضرر جسمی و یا آبرویی که از سوی مردی بیگانه روبه رو شده به یک رابطه دوستانه ای وارد شود که مجبور به این رابطه شده باشد. در این صورت خانمی که به این رابطه اکراه شده است مسئولیت قانونی نداشته و مجازات نخواهد شد. اما مرد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.


حکم رابطه نامشروع برای زن چیست؟


در جرم رابطه نامشروع میزان مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای طرفین رابطه یکسان بوده و برای هر دو مجازات «تا نود و نه ضربه شلاق» در نظر گرفته است. از کلمه «تا» در این ماده متوجه می شویم که 99 ضربه در نظر گرفته شده سقف مجازات بوده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند مجازاتی کمتر از این را برای مجرم در نظر بگیرد. ضمن آنکه تعزیری بودن مجازات اختیاراتی را همچون تقلیل و تعلیق به مرجع رسیدگی می دهد که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال قضیه حسب مورد می تواند از آنها استفاده نماید.  


آیا ارتباط تلفنی و پیامکی رابطه نامشروع محسوب می شود؟

با توجه به افزایش و گستردگی پوشش تلفن ثابت و تلفن همراه در کشور و امکان دسترسی به فضای مجازی و اینترنت در اغلب نقاط کشور، میزان جرایمی که در فضای مجازی و مخابراتی رخ می دهد به تبع این امر افزایش چشمگیری داشته است. به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از جرایمی که با لفظ و سخن رخ می دهد همانند تهدید، توهین ، فحاشی و قذف و ... در بستر فضای مجازی و مخابراتی ارتکاب می یابد. در خصوص اینکه رابطه نامشروع مادون زنا با مکالمه تلفنی یا پیامکی هم قابل ارتکاب می باشد یا خیر بحث و اختلاف نظر بین حقوقدانان و قضات زیاد است. برخی با استناد به مصادیقی که در ماده 637 ذکر گردیده و آن تقبیل و مضاجعه می باشد وقوع رابطه نامشروع را منوط به تماس فیزیکی و مادی دانسته و هرآنچه غیر از آن باشد را رابطه نامشروع نمی دانند. بنابراین به نظر این دسته از افراد صرف وجود رابطه تلفنی و پیامکی بین دو نفر زن و مرد نامحرم را مصداق ماده 637 ندانسته و این عمل را جرم تلقی نمی نمایند. اما دسته دیگری از افراد با استناد به کلمه «از قبیل» که در ماده 637 ذکر گردیده است تماس فیزیکی را شرط ندانسته و هر نوع ارتباط خارج از حدود عرف و شرع را جرم دانسته و قابل مجازات می دانند که از جمله آنها رابطه تلفنی و پیامکی می باشد.


اثبات رابطه نامشروع پیامکی


آنچه که لازم است در این قسمت ذکر گردد این است که بعضاً پیامکها و تماسهای تلفنی وجود رابطه فیزیکی بین دو نفر وجود دارد را نه به عنوان دلیل، بلکه به عنوان اماره قضایی اثبات می کند. به عنوان مثال پیامکی که در آن صحبت از وجود رابطه جنسی بین دو نفر شده و یا وجود روابط حضوری در کنار یکدیگر را تایید می کند می تواند به عنوان اماره قضایی که ذهن قاضی را در وقوع جرم روشن کرده و رفع ابهام می کند و منجر به علم قاضی می شود مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین لازم است ما بین رابطه تلفنی و پیامکی به عنوان جرم رابطه نامشروع و رابطه تلفنی و پیامکی به عنوان دلیل وقوع جرم رابطه نامشروع تفکیک کنیم و این دو موضوع را با یکدیگر خلط ننماییم. به عبارتی دیگر صرف وجود ارتباط تلفنی و پیامکی که در آنها اقرار و اعترافی از وجود رابطه حضوری ندارد به نظر برخی جرم و به نظر برخی دیگر جرم تلقی نمی شود. اما همین پیامک و رابطه تلفنی اگر حاوی اقرار وجود رابطه جنسی یا فیزیکی باشد چه بسا بتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته و وقوع جرم را با کمک ادله دیگر که بعداً ضمیمه پرونده خواهد شد اثبات نماید. 


مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع


اثبات رابطه نامشروع مادون زنا با ادله اثبات دعوا که در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است اثبات می شود. مطابق با این ماده  ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. بنابراین وجود اقرار در پرونده بدین معنی که خود شخص حاضر در رابطه علیه خود اعتراف نماید یا ادای شهادت شهود و علم قاضی می تواند وجود رابطه نامشروع را اثبات نماید. از جمله مدارکی که به علم قاضی می تواند کمک کند در جهت اثبات جرم عکس و فیلم و پیامک می باشد. اگر از رابطه نامشروع مادون زنا فیلم یا عکسی وجود داشته باشد که دو نامحرم به عنوان مثال یکدیگر را در آغوش گرفته باشند یا پیامکی وجود داشته باشد که در تعلق آن به طرفین رابطه تردیدی نباشد و رابطه حضوری را تایید کند این موارد از مدارکی است که می تواند وقوع جرم را نزد محکمه اثبات نماید. 


وکیل کیفری در پرونده های رابطه نامشروع


وکیل کیفری به دلیل تحصیلات تکمیلی در گرایش جزا و جرمشناسی یا تمرکز پرونده های وی حول موضوعات کیفری وکیلی است که می تواند به شما در طرح شکایت یا دفاع در جرم رابطه نامشروع کمک کند. اگر درگیر پرونده ای با موضوعات جرایم منافی عفت منجمله رابطه نامشروع، زنا، لواط هستید و نیازمند اخذ مشاوره و یا اعطای وکالت در آن هستید پیشنهاد می کنیم از وکیل کیفری که به صورت تخصصی در پرونده های کیفری فعالیت دارد استفاده نمایید. 


بهترین وکیل کیفری در پرونده های رابطه نامشروع در تهران


اگر به دنبال بهترین وکلای کیفری در تهران هستید که بتوانند در پرونده شما بهترین عملکرد را داشته باشند، ما تیم وکلای کارپردازان به عنوان بنیادی که دارای سابقه دیرینه در ارائه خدمات حقوقی دارد توصیه می کنیم که از وکلای کیفری ما که همگی بالاتفاق دارای سوابق و تجربیات درخشانی در امور کیفری و دفاع و طرح شکایت در پرونده های منافی عفت هستند استفاده نموده و از مشاوره و وکالت آنها بهره مند شوید. بنیاد تیم وکلای کارپردازان این مفتخر است در طول مدت کارکرد خود بهترین خدمات حقوقی را به موکلین محترم ارائه نموده که منجر به کسب رضایت حداکثری بری مراجعان شده است و این نوید را به شما می دهد که بتواند رضایت شما را در پیشبرد پرونده خود کسب نماید. 

لطفاً نظرات ارزشمند خود را در خصوص این مطلب برای ما به اشتراک بگذارید و در پاسخ به سوالات زیر ما را همراهی کنید.

سوال اول: به نظر شما آیا ارتباط دو نامحرم با یکدیگر به صورت پیامکی یا تماس تصویری در فضای مجازی را می توان رابطه نامشروع محسوب و مشمول مجازات قانونی دانست؟ 

سوال دوم: به نظر شما آیا شوهری که با همکار خانم، ارتباطی صمیمانه و خارج از روابط کاری داشته باشد را می توان خیانت به همسرش تلقی نمود یا خیر؟

سوال سوم: به نظر شما آیا مجازات 99 ضربه شلاق که قانون برای رابطه نامشروع مادون زنا در نظر گرفته است عادلانه است؟ اگر پاسخ شما خیر است چه مجازاتی برای این جرم مناسب به نظر می رسد؟


Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید
دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم