سری مسابقه: 10

آمار مشارکت شما عزیزان تا الان : 16552 شرکت کننده


سوال : چرا مجلس شورای اسلامی اهمیت دارد؟ آیا مجلس در کشور، اختیار کاری را دارد؟

گزینه اول

دیوان محاسبات مجلس می تواند کل کشور را بازرسی اقتصادی کند.

گزینه دوم

یکی از قدرت های مجلس اینکه کل هیئت دولت را مجلس یکجا می تواند حذف کند.

گزینه سوم

مجلس همه کاره کشور است و هیچ قرارداد بین المللی بدون اجازه مجلس نباید تصویب شود.

گزینه چهارم

هر سه مورد درست است.

آرشیو مسابقات

سوال گزینه اول گزینه دوم گزینه سوم گزینه چهارم
چهار سوره از قرآن که در آنها آیاتی وجود دارند که سجده واجب دارند کدامند؟ سجده ،علق، نمل ،فصلت علق ،فصلت، نجم، نمل فصلت، علق، سجده، نجم نجم، سجده، علق، نمل
طبق آیات قرآن کریم ریشه حوادث تلخ و شیرین که برای انسان به وجود می آیند را در کجا باید جستجو کرد و نسبت داد؟ در خداوند متعال در عملکرد خود .در مردم در والدین و نیاکان
طبق نص صریح آیه59 سوره احزاب چرا باید بانوان حجاب را رعایت کنند؟ ۱.چون دستور صریح خداوند به بانوان است . ۲. چون کشور ما اسلامی است و طبق قانون اساسی همه باید به رعایت آن پایبند باشند. ۳. چون حجاب مصونیت و حفظ شدن از دست افراد ناپاک است افراد در محیط اجتماعی باید حجاب اسلامی را رعایت کنند اما هر کس در محیط شخصی و منزل خود مختار است هر لباسی بپوشد. ۴. گزینه های 1و3 درست است.
طبق حدیث نبوی مراحل نهی از منکر به چه صورت می باشد؟ ۱. هرکس منکری را دید باید اول با زبان نهی کند آن منکر را و اگر نتوانست با دست مانع شود و در آخر اگر نتوانست با قلب آن را انکار کند. ۲. هر که منکری را مشاهده کرد اول با قلبش انکار کند و بعد با زبان مانع آن کار شود و بعد با دستش جلوی آن را بگیرد. ۳.هر یک از شما منکری را دید، باید با دست خود آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش تغییر دهد (اعتراض کند) و باز اگر نتوانست، در قلبش آن را انکار کند. ۴. هر کس منکری را دید ابتدا با قلبش انکار کند و بعد با دستش مانع آن شود و اگر نشد با زبانش جلوی آن را بگیرد.
عفیف به چه کسی گفته می شود ؟ الف. کسی که در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع از شهوت بهره برد ب.کسی که به وادی افراط و تفریط کشیده نشود ج. کسی که در برابر امیال جنسی آن را سرکوب کند د. گزینه الف و ب
با توجه به حدیث امام باقر علیه السلام که امروز مشاهده نمودید کلید هر نیک و بد و خیر و شر چیست؟ ۱. زبان ۲.چشم ۳.قلب ۴.هر سه مورد
با توجه به آیه ۱۱۰ سوره بقره که در امروز قرائت نمودید، دستور خداوند به اهل ایمان چه بود؟ ۱. نماز را برپا دارید و اعمالتان را نیکو کنید ۲.نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری که از پیش میفرستید آن را در قیامت نزد خدا خواهید یافت ۳. نماز و روزه و حج را بجا آورید ۴. گزینه ۱و۳ درست است.
طبق سخنرانی جلسه شب چهارم خداوند در جواب به حضرت نوح علیه السلام که فرموده بود خدایا تو گفتی فرزند تو را نجات میدهم ، چه فرمود؟ او اهل تو نیست چون او فرزند عمل غیر صالح خودش هست. او اهل تو هست اما فرزند عمل غیر صالح خودش است. او تو را دوست ندارد ولی اهل تو هست. او تو را دوست دارد ولی اهل تو نیست.