توقیف(خانه قولنامه ای،ملک بدون سند و ... برای مهریه

توقیف(خانه قولنامه ای،ملک بدون سند و ... برای مهریه

توقیف اموال به چند روش امکان پذیر است؟


 دو نوع توقیف اموال وجود دارد:


توقیف تامینی: توقیف اموال به صورت تامینی مربوط به زمانی است که خواهان از مرجع قضایی تقاضای تامین خواسته می کند تا در صورت محکوم شدن خوانده، محکوم به از آن محل پرداخت شود. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا در ضمن آن، از دادگاه بخواهد که اموال خوانده توقیف شود. این امر در صورتی توسط دادگاه پذیرفته می شود که ادعای خواهان مستند بوده و یا خواسته در معرض تفریط یا تضییع  باشد. قابل توجه این که توقیف تامینی مربوط به پیش از پایان فرآیند دادرسی است. 

 


توقیف اجرایی:  توقیف اجرایی مربوط به مرحله پس از صدور حکم محکومیت است. در صورتی که محکوم علیه ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، دستورات دادگاه را اجرا نکند، در اینصورت شخص ذینفع می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را ارائه کند که بی درنگ اجرایی می شود.


 

وکیل خانواده و مشاور حقوقی آنلاین رایگان در زمینه توقیف خانه قولنامه ای،ملک بدون سند برای مهریه 


 


توقیف پول پیش خانه بابت مهریه 


 ماده 24 قانون محکومیت های مالی بیان می دارد: 


"مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:


الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.


ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.


ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.


د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها


هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.


وـ تلفن مورد نیاز مدیون


زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.


تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این  صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. 


تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد."


طبق بند ز ماده فوق، پول پیش خانه جزء مستثنیات دین است و اگر در شأن آقا باشد قابل توقیف نیست. لازم به ذکر  است که برای توقیف پول رهن خانه و وصول مهریه، شأن آقا با توجه به مرتبه شغلی و درآمد ماهیانه اش مشخص می‌شود.


 

توقیف خانه بابت مهریه 


 مطابق تبصره 1 ماده 24  قانون محکومیت های مالی اگر آقایی ملک مسکونی بالاتر از شان خود دارد و خانم مهریه خود را میخواهد، دادگاه خانه ایشان را به مزایده گذاشته و تا میزانی که مناسب او برای تهیه مسکن باشد به او برگردانده می شود. اما اگر ملک مسکونی با شأن آقا متناسب باشد جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست..


 


توقیف خانه قولنامه ای برای مهریه 


 ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: "توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. "


نحوه بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت بدین صورت است که مامور اجرا باید همراه ذینفع، به محل ملک مراجعه نموده و طی صورتجلسه ای که در محل ملک تنظیم می کند، ملک را صورت برداری و ارزیابی کند. ماده ١١١ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:


“مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.”


 


توقیف فیزیکی برای مهریه 


 خانمی که هنگام طرح دعوا مطالبه مهریه، ضمانتی برای وصول مهریه بخواهد، می تواند در تامین خواسته توقیف فیزیکی مال منقولی مثل خودروی آقا را بخواهد تا از نقل و انتقال آن جلوگیری کند و اگر در نهایت موفق به محکوم کردن آقا شود، بتواند مهریه خود را دریافت کند. نحوه کار بدین صورت است که با ارائه مشخصات خودروی مورد نظر به دادگاه یا بخش اجرای احکام ، ماموری از طرف دادگاه به محل خودرو می رود و با صورت برداری از خودرو و ویژگی های آن و انجام ارزیابی، خودرو را به پارکینگ منتقل می کند.


آیا توقیف ملک بدون سند برای مهریه امکان پذیر است؟


 همان شرایطی که در رابطه با توقیف خانه قولنامه ای مطرح شد در خصوص توقیف ملک بدون سند نیز صادق است.

Powered by Froala Editor

از اینجا دیدگاه تان را به اشتراک بگذارید


نظرات (0)دیدگاهتون رو راجع به این مطلب منتشر کنید

جهت شرکت در قرعه کشی لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید

نیاز به مشاوره با وکیل زبده دارم

فقط سوال دارم، مشاوره نمیخواهم