جزئیات حمله تروریستی مزار سردار سلیمانی

جزئیات حمله تروریستی مزار سردار سلیمانی